Stadgar

Antagna på föreningens konstituerande möte 2015-08-02.

§ 1 Föreningens firma (föreningens namn)

Föreningens firma är Föreningen SynFokus.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen, som är religiöst och partipolitiskt obunden, har till ändamål att

Hjälpa människor att använda sin syn på bästa sätt genom att verka för att det blir allmänt känt

– vad synfokus är, hur synfokus kan användas, hur människor kan lära sig att maximera sin naturliga synfokus.

– att det är möjligt att lära sig att se utan glasögon/linser genom att lära sig att fokusera på alla avstånd, för många av dem som upplever att de ser bättre med glasögon eller linser.

– att synfokus (förmågan att fokusera på olika avstånd) är ett bättre och viktigare begrepp än synskärpa (”uppmätt” förmåga att urskilja detaljer) för den som vill lära sig att se naturligt på bästa sätt.

– att det är bättre att utvärdera synförmåga genom att observera vilka OLIKA AVSTÅND en människa kan fokusera på (snarare än tolkning av symboler i olika storlekar på SAMMA AVSTÅND)

– att det är bra att titta så mycket som möjligt på verkligheten (det som är tredimensionellt och ”live”) med naturlig och varierad synfokus.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att
– informera om föreningen och föreningens ändamål på hemsidan i andra sammanhang och i samhällsdebatten.

– anordna kurser, utbildningar, möten och föreläsningar som leds av certifierad lärare eller certifierad coach inom metoderna Dr W. H. Bates metod, Natural Vision Improvement eller Tony Helinskys metod.

– erbjuda böcker och självhjälpsprogram i ovanstående metoder.

– anskaffa kameror, optik och annan utrustning som hjälper till att förklara synfokus.

– enklare informationsmöten kan hållas av en person som inför varje sådant möte specifikt utses av certifierad lärare eller certifierad coach inom metoderna Dr W. H. Bates metod, Natural Vision Improvement eller Tony Helinskys metod.

– stötta medlemmar som ansöker om bidrag till kurser, utbildningar och föreläsningar som anordnas av föreningen.

§ 3 Föreningens säte (ort där styrelsen finns)

Föreningen har sitt säte i Lund i Lunds kommun, Skåne län.

§ 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som skriftligen eller via webbformulär har förklarat att hon eller han önskar vara medlem i föreningen samt vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlemskap i föreningen är gratis för alla.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst tre och max sex ledamöter. Styrelsen behöver ej ha någon suppleant och kan ha högst tre suppleanter. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Vid föreningens konstituerande möte väljs två ledamöter på ett år. En av ledamöterna utses till föreningens ordförande på stämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktioner styrelsen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant om sådan finns. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, om sådan finns, i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen ska besluta om vilka medlemmar som ska få bidrag av de som ansökt om bidrag. Styrelsen ska ha minst 2 sammanträden per år och sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst 2/3 av antalet ordinarie personer i styrelsen begär detta. Styrelsen upprättar inom sig en arbetsordning för sin verksamhet.

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst åtta dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Eventuell/-a suppleant/-er skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den sista mars.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedda revisor. Revisorn ska senast den sista april avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast 1 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Kallelse aviseras på föreningens hemsida senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Stämma får endast fatta beslut om det som finns med i kallelsens dagordning.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisorer samt revisorsuppleanter.
11. Val av valberedning.
12. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande räkenskapsåret samt fastställande av medlemsavgifter.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan utövas genom ombud).

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, samt vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/ välgörande ändamål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *